13

1st Army V-Kappa

2nd Army V-Mu

3rd Army V-Lambda

4th Army V-Iota

5th Army V-Omicron

6th Army V-Kappa

7th Army V-Iota

8th Army V-Pi

9th Army V-Lambda

10th Army V-Nu

11th Army V-Eta

12th Army V-Beta